تصویر موجود نیست

علیرضا قربانی

16
1

آلبومهای علیرضا قربانی

علیرضا قربانیآلبوم دخت پری وار

دانلود آلبوم علیرًا قربانی دخت پری وار

آهنگهای علیرضا قربانی

علیرضا قربانیاز هوش میروم

دانلود آهنگ جدید علیرضا قربانی به نام از هوش میروم

علیرضا قربانیاز من بگذر

دانلود آهنگ جدید علیرضا قربانی به نام از من بگذر

علیرضا قربانیدلم گرفته

دانلود آهنگ جدید علیرضا قربانی به نام دلم گرفته

علیرضا قربانیناز نی نی

دانلود آهنگ جدید علیرضا قربانی به نام ناز نی نی

علیرضا قربانیشروع ناگهان

دانلود آهنگ جدید علیرضا قربانی به نام شروع ناگهان

علیرضا قربانیآن سو مرو

دانلود آهنگ جدید علیرضا قربانی به نام آن سو مرو

علیرضا قربانیلیلا

دانلود آهنگ جدید علیرضا قربانی به نام لیلا

علیرضا قربانینیست شو

دانلود آهنگ جدید علیرضا قربانی به نام نیست شو

علیرضا قربانیهم گناه

دانلود آهنگ جدید علیرضا قربانی به نام هم گناه

علیرضا قربانیعاشقانه نیست

دانلود آهنگ جدید علیرضا قربانی به نام عاشقانه نیست

علیرضا قربانیعقل و جنون

دانلود آهنگ زیبای علیرضا قربانی عقل و جنون

علیرضا قربانیمن عاشق چشمت شدم

دانلود آهنگ علیرضا قربانی من عاشق چشمت شدم

علیرضا قربانیپل

دانلود آهنگ علیرضا قربانی پل

علیرضا قربانیروزگار غریب

دانلود آهنگ علیرضا قربانی روزگار غریب

علیرضا قربانیبوی گیسو

دانلود آهنگ علیرضا قربانی بوی گیسو

علیرضا قربانیالله مزار

دانلود آهنگ علیرضا قربانی الله مزار